فنجان کره بادام زمینی و ژله کینوا بدون پختیادداشتی در مورد کینوا پف کرده

وقتی کینوا «پف‌کرده» را تصویر می‌کنیم، کینوا را به تصویر می‌کشیم که اندازه آن دو برابر شده و گاهی شبیه یک دایره گرد نرم است. پف ، کینوا همیشه اینطور اتفاق نمی افتد.

کینوا فقط چند لحظه طول می کشد تا پف کند و اگرچه می تو،د صدای پف آن را بشنوید، اما همیشه در ظاهر آن تغییر چند، ایجاد نمی کند. اگر بتو،د آن را مانند یک آجیل کوچک و ترد بجوید، متوجه خواهید شد که کینوآ شما پف کرده است.


منبع: https://fitfoodiefinds.com/peanut-،er-and-jelly-quinoa-cups/